آواهای گرمسیری دهلران

                                 آواهای گرمسیری دهلران

 

موسیقی دیار دهلران ،گذشته ازگویش کلامی آن که اندک تفاوت هایی ، باگویش های لری بالاگریوه وپاپی خرم آباد دارد ، بسیاری ازمقام های موسیقی اش را ازلرستان گرفته است ودربعضی ازترانه ها وآوازهای فولکلوریک آن تفاوت هایی معلوم وقابل فهم دیده وشنیده می شود که آن رابه نام موسیقی گرمسیری جدامی سازد . ازآنجاکه گویش موسیقایی این دیار برپایه لری بوده ودرگذشته نه چندان دور مناطق استان ایلام بخشی از حکمرانی والیان پشتکوه ( لر ) بوده بنابراین مردم دربه خاطرسپردن ترانه هاوآوا هارغبتی به موسیقی لرستان ودربعضی مناطق ایلام نزدیک  به مناطق کلهری کرمانشاهان داشته اند، وبابررسی مشخص می شود که مناطق دیوار به دیوار ایلام کمترملودی وترانه ای خاص خودداشته اند. ترانه هایی مانندکشکله شیرازی ومیرونه وآوازهای ساریخانی یامویه وعلی دوسی (الیسونه )چون به گویش لری این دیار عجین وهمخوان می شوند، درنتیجه دارای فراز ونشیب ها وفواصل موسیقایی ویژه خویش گشته که هیچگاه نتوانسته خود راازموسیقی لرستان جدا سازد .به گونه ای که مقام های سرنانوازی ،گوشه های سحری، دوپاوسه پا ،فتی پاشا ،و...در دهلران وایلام ، همان گوشه هایی است که درموسیقی بالاگریوه وچگنی می بینیم . موسیقی دیار دهلران درنوع سازی نیز با سرنا ، دهل ، کمانچه ، غرنه (نیز ازسازهای بومی شمال کشورمان )وبلور لرستان، پیوندی ناگسستنی داشته است وتفاوت ها همان فواصلی هستند که ویژه دیارگرمسیری دهلران است ،یعنی پرده ها ونیم پرده ها دربعضی نت ها وفواصل چند کما کمتر شنیده می شوندکه این جزییات درهنگام شنیدن بسیار شیوا وزیبا به گوش می رسند .

/ 0 نظر / 42 بازدید