میرنوروز

مرغ دل 

آهنگساز            :     کریم منصوری

تنظیم       :        ابراهیم جوان

شاعر            :        میرنوروز شاعر بزرگ لر(1133 ه . ق )

 

1-   ای دلی سی دیلرو هی می زنی زار                    یه تو نو یه دیلرو یه دیین یار

ای دل که برای دیارت ( دهلران )ناله می کنی این تو و این هم دیارت دهلران

 

2-  مه چنو که سی تونم تو هم بوی تی                  و گمون خاطرم لیوه بویتی

کاش اینگونه که من هستم تو هم بودی گمان می کنم  که مجنون گشته ای

 

3- بارالها  برسو  دوسکی  شو مه                      تا  و  بوسه  پاک  بکه  بار  لو مه

بارلها برسان یارشب های درد ورنج مرا تا با نوازش خود زخم های مرا پاک کند ودرمان بخشد

 

1-   نمی ری دخاطرم نه همه وختی                           نیاییه کنج دلم یه داغ سختی

از خاطرم بیرون نمی روی ویک داغ سنگینی بر دل من نهاده ای

 

2-    ای دوسی مرغ دلم بیا ودرختت                       توبیا کش وش نکو تو کوش بختت

ای دوست مرغ دلم بر درخت تو آشیانه کرده است  تورا به بخت واقبالت قسم می دهم که او را پرواز مده

  

3- ای  دلی  ار  عاقلی  وارس  و دردم                      کل عالم تش گرت د آه سردم

ای دل اگر عاقل هستی به دردم برس  که تمام عالم از آه من سوخت

 

1-   بارالها  برسو  دوسکی  شو مه                                                تا  و  بوسه  پاک  بکه  بار  لو مه

بارلها برسان یارشب های درد ورنج مرا تا با نوازش خود زخم های مرا پاک کند ودرمان بخشد

 

2-  سی چشی سی چی حوری غم سی جوونی                           روزگار  واکی  منه  که  تو  بمونی

ای چشم سیاه جرا برای جوانی غم می خوری مگر روزگار جوانی برای چه کسی ماندگارشده است

 

 

 

/ 0 نظر / 68 بازدید